• Świetlica 2020/2021

    •  

     Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do wzięcia udziału w międzyszkolnym konkursie na stworzenie "GREEN BOOKA - KSIĄŻKI SKĄPANEJ W ZIELENI".

      

     Aby dopełnić formalności należy do Green Booka dołaczyć wydrukowane i wypełnione zał. nr 1 i zał. nr 2

      

      

     Regulamin międzyszkolnego konkursu  na stworzenie

      „GREEN BOOKA – KSIĄŻKI SKĄPANEJ W ZIELENI”

     w ramach projektu ekologicznego „Niebieska wstążka dla drzewa”

     wpisanego w akcję Cały Wrocław Czyta

      


      

     1. ORGANIZATOR

     1. Organizatorami Konkursu są: 

              Szkoła Podstawowa nr 5 im. H. D. Steinhausa we Wrocławiu,

              Szkoła Podstawowa nr 29 im. Konstytucji 3 Maja we Wrocławiu 

              oraz Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.


      

     1. CELE KONKURSU

     rozwijanie zainteresowań i pasji; 

     -   budowanie bliskich relacji z przyrodą poprzez doświadczanie przyrody     i odczuwanie jej zmysłami, w tym poprzez wspólne wykonywanie określonych zadań/prac;

     - kształtowanie wrażliwości, wyobraźni, inwencji twórczej i kreatywności.


      

     1. PRZEDMIOT KONKURSU

          1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie „Green Booka – książki                skąpanej w zieleni”, której motywem przewodnim jest DRZEWO.

          2. Książkę będzie można czytać wszystkimi zmysłami, jak na przykład:

     1. dotyk: 

     - wszystko to związane z drzewem, które można poczuć pod opuszkami palców;

     1. zapach: 

     - np. pachnąca porami roku; 

     1. wzrok (może zawierać):

     - część polonistyczna - łamańce językowe, odmiana nazw przez przypadki – ciekawe rodzaje drzew, wiersze o drzewach, przyrodzie, opowiadanie z drzewem w tle lub jako głównym bohaterem lub jakaś zagadka do rozwikłania ;

     - część matematyczna lub geometryczna (mogą się pojawić działania, zadania z tekstem, symetria);

              - część plastyczna - np. stworzenie kolorowanki lub mandali z       drzewem w roli głównej lub wasze rysunki;

     1. słuch:

     - część muzyczna (wymyślcie tekst piosenki i melodię, wspólnie    zaśpiewajcie ją i nagrajcie na płytę lub nagrajcie odgłosy drzew,  parku, lasu);

     1. drzewo w różnych porach roku np. opis, fotografia;

     LUB INNE.

      

     Chcemy abyście w swojej pozycji umieścili takie strony jak:

     1. polonistyczna (z łamańcami językowymi lub odmianą nazw przez przypadki – ciekawymi rodzajami drzew);
     2. pachnąca porami roku (drzewo o różnych porach roku np. opis, fotografia);
     3. matematyczna lub geometryczna (mogą się pojawić działania, zadania z tekstem, symetria);
     4. uspokajająca (np. stworzenie kolorowanki lub mandali z drzewem w roli głównej lub wasze rysunki);
     5. liryczna (z wierszami);
     6. detektywistyczna (opowiadanie z drzewem w tle lub głównym bohaterem lub jakaś zagadka do rozwikłania);
     7. czuciowa (powklejać wszystko, co związane z drzewem);
     8. muzyczna (wymyślcie tekst piosenki i melodię, wspólnie zaśpiewajcie ją i nagrajcie na płytę lub nagrajcie odgłosy drzew, parku, lasu);

     Zaskoczcie nas swoimi pomysłami ߘ꼯span>       

     1. UCZESTNICY KONKURSU
     1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych Miasta Wrocławia.
     2. Dla uczestników biorących udział  w konkursie wymagana jest zgoda na udział w konkursie oraz podpis rodziców/opiekunów prawnych (zał. 1).


      

     1. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
     1. Green Booki mogą tworzyć uczniowie indywidualnie lub w zespołach do 5 osób.
     2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych – klasy 1-3 oraz klasy 4-8.
     3. Każda placówka może przesłać do 3 książek  - „Green Booków”.

     4. Książka nie ma ograniczeń stron, jednak powinna składać się z co najmniej 5 stron A4 i posiadać okładkę i stronę tytułową - również sensoryczną.

     5. Książka powinna posiadać z tyłu okładki metryczkę zawierającą : imię i nazwisko/imiona i nazwiska autorów, klasę oraz nazwę placówki .

     6. Nadesłane projekty muszą stanowić wyłącznie efekt indywidualnej pracy  twórczej uczestnika/uczestników i nie mogą być obciążone prawami osób trzecich, a w szczególności nie mogą być przepisywane lub kopiowane z Internetu lub naruszać praw autorskich osoby trzeciej i jej dóbr.

     7. Prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową (zał.2) oraz podpisanym przez rodzica/prawnego opiekuna (zał. 1), należy dostarczyć do 31 maja 2021r. osobiście lub przesłać (decyduje data stempla pocztowego) na adres:      

     Szkoła Podstawowa nr 5

     ul. Jelenia 7

     54-242 Wrocław

     Z dopiskiem: Green Book

      

        

      

     8. Oceny nadesłanych prac dokona Jury wybrane przez Organizatora. Jury przyzna najlepszym projektom nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach.

     9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 czerwca 2021r. Lista laureatów zostanie ogłoszona na stronie Szkoły Podstawowej nr 29 – www.sp29.wroc.pl

     10. W związku z pandemią o sposobie wręczenia nagród, wyróżnień oraz podziękowań poinformujemy laureatów w późniejszym terminie. 

     11. Regulamin konkursu oraz kartę zgłoszenia wraz z zał.1 można pobrać ze strony www.sp29.wroc.pl


      

     1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

      

     1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

     2. Decyzje Organizatora konkursu w zakresie wyłonienia Zwycięzcy (oraz przyznania wyróżnień) są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

          3. Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków                            regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu zgodnie z Art.13 ust.1 -2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

      

       *Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 5 im. Hugona Dionizego Steinhausa we Wrocławiu,      ul. Jelenia 7, 54-242 Wrocław . Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting,   ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych związanych z prowadzoną korespondencję e-mail znajdziesz na www.sp5wroclaw.pl.

     ………………………………….

     *Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 29 im. Konstytucji 3 Maja we Wrocławiu, ul. Kraińskiego 1, 50-153 Wrocław. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting sp. z o.o., ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań. 

     Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych  znajdziesz na stronie szkoły : www.sp29.wroc.pl. 

       

     4. Organizatorzy zapewniają, że dane osobowe uczestników nie zostaną przekazane osobom trzecim. Każdy uczestnik konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich zmiany, uzupełnienia, prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz ich usunięcia.

     5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyniku, z podaniem imienia i nazwiska laureata.

     6. Poprzez udziału w konkursie uczestnik konkursu wyraża zgodę na niniejszy Regulamin oraz zgadza się powierzyć Organizatorowi prawa do nieodpłatnego wykorzystania prac oraz udziela zezwolenia na rozpowszechnianie swojego imienia i nazwiska oraz wizerunku utrwalonego w związku z konkursem, do jego organizacji i promocji.

     7. Informacje dotyczące konkursu można również uzyskać pisząc na  adres email: 

     a.wysocka@sp29.wroc.pl

     iwona.krzeminska-borecka@wroclawskaedukacja.pl 

     oraz pod numerem  telefonu 71 7986720 (biblioteka szkolna)

      

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Zał. 1

     Oświadczenie Rodzica /Opiekuna Prawnego

     Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie – „Green Book – książka skąpana w zieleni” :

      

     Imię i nazwisko dziecka - …………………………………………………………………………………………….

      

     ……………………………..………………………………………… 

     Data i podpis/y rodzica / opiekuna prawnego

      

     Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na publikację: imienia, nazwiska, wieku, klasy, szkoły, wizerunku dziecka na stronach internetowych organizatora, Facebooku, w mediach lokalnych, prasie, itd.

     * - skreślić niepotrzebne 


      

     ……………………………..………………………………………… 

     Data i podpis/y rodzica lub opiekuna prawnego 

      

     Dodatkowa informacja Administratora 

     Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „RODO”) informuję Panią/Pana, że: 

      

     · administratorem zbieranych danych jest Szkoła Podstawowa nr 5 z siedzibą we Wrocławiu ul. Jelenia 7 i Szkoła Podstawowa nr 29 we Wrocławiu ul. Kraińskiego 1

     · celami przetwarzania danych w ramach konkursu są: organizacja i przeprowadzenie konkursu, rozliczenie konkursu i przyznanych nagród, publikacja wyników; 

     · podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 

     · dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż wskazane w zgodzie, chyba że będą uprawnione na mocy przepisów prawa 

     · dane będą przechowywane do momentu zrealizowania celów konkursu; 

      

     · podanie danych identyfikacyjnych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w konkursie; zgoda na publikację wyników konkursu oraz wizerunku jest dobrowolna i nie jest uzależnione od niej wzięcie udziału w konkursie;

      

     · zgodę można wycofać w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

     · przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz – z uwzględnieniem przepisów – prawa do sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania i do wniesienia sprzeciwu; 

     · przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie narusza powyższe prawa lub RODO; 

      

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      

     Zał. 2

     KARTA ZGŁOSZENIA

     do Międzyszkolnego Konkursu „Green Book – książka skąpana w zieleni” 

     w ramach projektu ekologicznego „ Niebieska wstążka dla drzew we Wrocławiu”

      wpisanego w akcję „ Cały Wrocław Czyta”

      

     Szkoła Podstawowa nr 5 im. H. D. Steinhausa we Wrocławiu

     Szkoła Podstawowa nr 29 im. Konstytucji 3 Maja we Wrocławiu

      

     Zgłoszenie indywidualne

          

      

     Lp.

     Imię i Nazwisko Ucznia

     Klasa

      

      

      

                

      

     Zgłoszenie grupowe

          

     Lp.

     Imię i Nazwisko Ucznia

     Klasa

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Nazwa szkoły – ……………………………………………………………………………….

     Adres szkoły – ………………………………………………………………………………..

     Opiekun – Imię i Nazwisko - ……………………………………………………………

     Telefon kontaktowy, adres email - ………………………………………………….

     ………………………………………………………………………………………………………..

      

     ……………………

     Pieczęć szkoły uczestnika


     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Serdecznie zapraszamy do udziału w międzyświetlicowym Konkursie Plastycznym „ KOSMOS PEŁEN TAJEMNIC ”

      

     „ A cóż pięknego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko, co piękne”

     Mikołaj Kopernik

      

     Wyniki konkursu "Kosmos pełen tajemnic"

      

     Cele konkursu:

     Rozwijanie zainteresowań tematyką wszechświata.

     Poszerzanie wiedzy dotyczącej kosmosu.

     Rozwianie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych.

      

     Regulamin konkursu:

     1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III.

     2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez ucznia pracy plastycznej pt.„Kosmos pełen tajemnic”.

     3. Prace należy wykonać w formacie A4 lub A3 (praca płaska) z uwzględnieniem ciekawych i oryginalnych materiałów oraz technik.

     4. Kryteria oceny: pomysłowość, samodzielność, estetyka pracy, ogólne wrażenia artystyczne, oryginalność w doborze materiałów i techniki.

     5. Należy wysłać maksymalnie trzy prace z danej placówki.

     6. Każda praca powinna być opatrzona metryczką wykonaną komputerowo i umieszczoną na odwrocie pracy: ( tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, imię i nazwisko opiekuna ).

     7. Prace należy dostarczyć lub przesłać do 31 maja 2021 r. na adres: Szkoła Podstawowa Nr 5 im. H.D. Steinhausa ul. Jelenia 7, 54-242 Wrocław Z dopiskiem konkurs „ KOSMOS PEŁEN TAJEMNIC ” Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi dnia 8 czerwca 2021 Wyniki konkursu będą ogłoszone na facebooku  https://www.facebook.com/watch/SP5Wroclaw/

     10. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez jury powołane przez organizatora.

     11. Laureaci trzech pierwszych miejsc w kategoriach: I klasa, II klasa, III klasa otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

     Odbiór w SP nr 5.

     Dyplomy oraz podziękowania dla opiekunów będą do odebrania w SP nr 5.

     12. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób i ich opiekunów. Udział w konkursie zobowiązuje do wydrukowania, wyopełnienia i złożenia wraz z pracą konkursową zał. nr1 - Zgoda i zał. nr 2 - Karta Zgłoszenia.

     13. Z najciekawszych prac zostanie utworzona wystawa w SP nr 5 we Wrocławiu w terminie 1.06 – 11.06.2021 r. 14.

     Odbiór dyplomów, nagród rzeczowych odbędzie się w SP nr 5 w terminie od dnia 7. 06 do 11.06. 2021 r. po telefonicznym umówieniu się z koordynatorkami konkursu.

      

     Wszelkich informacji udzielają koordynatorki konkursu:

     Katarzyna Strackiewicz 

     Iwona Krzemińska-Borecka 

     tel. do szkoły  (+71) 79-86-703

      

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Zał. 1

     Oświadczenie Rodzica /Opiekuna Prawnego

     Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie – Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny „KOSMOS PEŁEN TAJEMNIC”

      

     Imię i nazwisko dziecka - …………………………………………………………………………………………….

      

     ……………………………..………………………………………… 

     Data i podpis/y rodzica / opiekuna prawnego

      

     Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na publikację: imienia, nazwiska, wieku, klasy, szkoły, wizerunku dziecka na stronach internetowych organizatora, Facebooku, w mediach lokalnych, prasie, itd.

     * - skreślić niepotrzebne 


      

     ……………………………..………………………………………… 

     Data i podpis/y rodzica lub opiekuna prawnego 

      

     Dodatkowa informacja Administratora 

     Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „RODO”) informuję Panią/Pana, że: 

      

     · administratorem zbieranych danych jest Szkoła Podstawowa nr 5 z siedzibą we Wrocławiu ul. Jelenia 7

     · celami przetwarzania danych w ramach konkursu są: organizacja i przeprowadzenie konkursu, rozliczenie konkursu i przyznanych nagród, publikacja wyników; 

     · podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 

     · dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż wskazane w zgodzie, chyba że będą uprawnione na mocy przepisów prawa 

     · dane będą przechowywane do momentu zrealizowania celów konkursu; 

      

     · podanie danych identyfikacyjnych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w konkursie; zgoda na publikację wyników konkursu oraz wizerunku jest dobrowolna i nie jest uzależnione od niej wzięcie udziału w konkursie;

      

     · zgodę można wycofać w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

     · przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz – z uwzględnieniem przepisów – prawa do sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania i do wniesienia sprzeciwu; 

     · przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie narusza powyższe prawa lub RODO; 

      

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Zał. 2

     KARTA ZGŁOSZENIA

     do Międzyświetlicowego Konkursu Plastycznego „KOSMOS PEŁEN TAJEMNIC”

     Szkoła Podstawowa nr 5 im. H. D. Steinhausa we Wrocławiu

      

      

      

     Nazwisko i imię uczestnika - ……………………………………………………………………………………………………

     Klasa - …………………………………………………………………………………………………………………………………….

      

     Nazwa szkoły – ……………………………………………………………………………………………………………………….

     Adres szkoły – …………………………………………………………………………………………………………………………

     Opiekun – Imię i Nazwisko - ……………………………………………………………………………………………………

     Telefon kontaktowy, adres email - …………………………………………………………………………………………

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

      

      

     …………………………………………………………………………….

     Pieczęć szkoły uczestnika 

      

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------