• Mediacja rówieśnicza – rozwiązywanie sporów/konfliktów wśród uczniów na terenie szkoły,  w obecności mediatora rówieśnika.
     Mediator jest to bezstronna osoba trzecia, która pomaga rozważyć wszelkie możliwe rozwiązania, negocjować je w warunkach współpracy oraz  szukać takiego porozumienia, które będzie satysfakcjonujące dla obydwu stron.
     Rezultatem mediacji jest przygotowanie ugody, czyli pisemnej umowy, w której zawarte są postanowienia wypracowane w trakcie rozmowy.

     Cele mediacji:

     • dojście do porozumienia osób będących w konflikcie,
     • poprawa relacji między nimi,
     • zapobieganie eskalacji konfliktu.

     Zasady mediacji:

     • dobrowolność – nikt nie może Cię do mediacji zmusić, jest to Twoja decyzja czy chcesz do niej przystąpić.
     • akceptacja – sam(a) możesz wybrać osobę, która będzie prowadziła spotkania mediacyjne (mediatora).
     • poufność – wszystko co dzieje się w trakcie spotkania zostaje między jego uczestnikami.
     • bezstronność – każda z osób biorąca udział w spotkaniach jest traktowana w taki sam sposób, nie ma lepszych i gorszych. Mediator nie ocenia ani stron, ani ich zachowań i nie wskazuje też winnego.

     Dzięki mediacjom nauczysz się:

     • rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy,
     • przyjmowania odpowiedzialności za własne postępowanie,
     • rozwijania empatii,
     • rozwijania umiejętności porozumiewania się z innymi,
     • kształtowania postawy tolerancji i sprawiedliwości,
     • radzenia sobie z sytuacjami trudnymi.

     Co możesz zyskać przez udział w mediacji?

     • Jeśli będziesz stroną konfliktu możesz przedstawić własne oczekiwania i potrzeby.
     • Unikniesz narastania konfliktu.
     • Mediacja pozwoli Ci na odreagowanie emocji oraz naprawienie krzywd.
     • Będziesz miał wpływ na sposób rozwiązania problemu (nie będą za Ciebie decydować inni).

     Jakie sprawy możemy rozwiązywać w drodze mediacji rówieśniczych?

     • wykluczenie z grupy,
     • kradzieże  i chowanie cudzych przedmiotów,
     • rozpowszechnianie w Internecie lub innym komunikatorze obraźliwych napisów, zdjęć, komentarzy, filmów dotyczących innych osób,
     • przezywanie i wyśmiewanie rówieśników ze względu na ich wygląd, ubranie, pochodzenie czy zachowanie,
     • niszczenie cudzego mienia,
     • bójki, kłótnie i inne nieporozumienia między rówieśnikami,
     • inne …


  • Biuletyn informacji publicznej
  • Godziny dzwonków

   Piątek 27.01.2023
  • Kalendarz

    brak danych